Ordens-Reglement

Affald

Findes der i ejendommen affaldsskakt, må der til denne kun benyttes dertil egnede poser, som skal være forsvarligt lukkede, således at skakten ikke bliver forurenet. Intet affald må henkastes i gården eller anbringes noget andet sted end i de tilstedeværende affaldsposer eller containere. Affald, som ikke fjernes med dagrenovationen uden ekstra betaling, skal lejeren fjerne for egen regning.

Bad

Såfremt der er badekar, må det kun benyttes til badning. Af hensyn til natteroen i ejendommen må vandhanerne, bortset fra hanerne i håndvaske, ikke benyttes mellem kl. 23 og kl. 06.

Børn

Børn må ikke lege eller støje på trapper og gange. Lejeren skal drage omsorg for, at de hos ham boende eller i besøg værende børn ikke ved støjende adfærd er til gene for de øvrige beboere.

Cykler, barnevogne o.lign.
Cykler, barne- og legevogne eller andet må ikke henstilles på ejendommens trapper, gange eller gård, og udlejeren kan uden ansvar lade sådanne genstande fjerne uden varsel.

Fyrværkeri

Fyrværkeri må ikke antændes noget sted i ejendommen eller i denne tilhørende gård eller plads og må heller ikke udkastes fra altaner eller vindue.

Motorkøretøjer

Motorkøretøjer må ikke henstilles således, at de generer ind- og udkørslen for andre. Uindregistrerede motorkøretøjer må ikke henstilles på ejendommens areal. Benzin må ikke opbevares i det lejede, udover hvad der forefindes i motorkøretøjet.

Musiceren

Musiceren i erhvervsøjemed må ikke finde sted uden udlejerens skriftlige samtykke. Anden musiceren samt støjende underholdning i øvrigt må kun udøves således, at den ikke er til gene for de øvrige beboere og aldrig efter kl. 23.

Støj

Vaskemaskiner og andre tekniske hjælpemidler til lettelse for husførelsen skal installeres således at de ikke ved støj eller på anden måde er til gene for ejendommen eller dens beboere. Brug af boremaskiner og anden støjende værktøj må ikke finde sted efter kl. 20.

Vaskerum og tøjtørring
Vaskerummet må efter endt afbenyttelse gøre ryddeligt og rent. Tøjtørring må ikke finde sted fra vinduer, trapper eller altaner. Tørrerum skal afleveres i rengjort stand.

WC-regler

Der må kun benyttes toiletpapir i WC, og intet som kan tilstoppe afløbet må kastes i WC-skålen. Såfremt cisternen bliver utæt, skal dette straks anmeldes til udlejeren eller dennes stedfortræder.